John R. Phillips
姓名 John R. Phillips
系所 視光學系講座教授
經歷 .紐西蘭奧克蘭大學眼視光學院教授
.英國註冊臨床眼視光師
.英國威爾斯大學研究專員
.英國牛津大學研究專員
.美國約翰斯·霍普金斯大學醫學院助理教授
.英國劍橋大學研究專員
.紐西蘭視光研究基金會信託人
.澳洲紐西蘭眼視光委員會指定考官
.NIH 美國國家衛生研究院經費審合委員
.NHMRC 澳洲國家醫學衛生研究院經費審合委員
.UGC Hong Kong 經費審合委員